Dokumenti

Planovi javne nabave

Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune biti će objavljene sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN broj 101/2017) u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na https://eojn.nn.hr/Oglasnik .