Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ( “Narodne novine” broj 25/13 i 85/15 ). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, koji se može podnijeti pisanim  putem sa ispunjenim obrascem:  Obrazac zahtjeva za pristup informacijama   kojeg možete poslati:

  • poštom na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, Milana Novačića 13 , 43240 Čazma
  • elektroničkom poštom na: info@zastita-prirode-bbz.hr
  • donošenjem osobno u Javnu ustanovu na adresu Milana Novačića 13, Čazma, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

Službenik za informiranje u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije je Milan Obranović, dipl. ing. ( adresa e-pošte : milan.obranovic@zastita-prirode-bbz.hr )

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

Javna ustanova ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ( “Narodne novine” broj. 25/13 i 85/15).

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnom novinama” broj 12/14 i 15/14.

 

Obrasci zahtjeva za pristup informacijama :

 

Odluka o određivanju službenika za informiranje