Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama. Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, koji se može podnijeti pisanim  putem sa ispunjenim obrascem:  Obrazac zahtjeva za pristup informacijama  ili  Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija  ili  Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije  koje možete poslati:

  • na adresu: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, Trg Čazmanskog Kaptola 6 , 43240 Čazma
  • elektroničkom poštom na: info@zastita-prirode-bbz.hr
  • donošenjem osobno na adresu Trg Čazmanskog Kaptola 6, Čazma, radnim danom od 9:00 do 13:00 sati.

Službenik za informiranje u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije je Milan Obranović, glavni čuvar prirode.