O ustanovi

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 130.stavka 3.Zakona o zaštiti prirode ( „Narodne novine“ br.80/13), članka 12.stavka 3. Zakona o ustanovama ( „Narodne novine“ br.76/93,29/97,47/99 i 35/08 ) i članka 17. Statuta Bjelovarsko bilogorske županije ( „Županijski glasnik“ br.10-13- pročišćeni tekst), Županijska skupština Bjelovarsko bilogorske županije na 15. sjednici održanoj dana 20. lipnja 2016. godine donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko bilogorske županije po kojoj se prema članku 1. mijenja naziv Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko bilogorske županije te novi naziv glasi: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE i uvodi se skraćeni naziv ustanove: JAVNA USTANOVA PRIRODA BBŽ.

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Područja

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije osnovana je prema odredbama članka 72. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj: 70/05), članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97 i 47/99), članka 35. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije na 18. sjednici održanoj 31.03.2008. godine. Odlukom o osnivanju registrirana je pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru, kao neprofitna organizacija u vlasništvu osnivača. Djelatnosti Ustanove regulirana je zakonskim propisima, Odlukom o osnivanju, Statutom Ustanove, te ostalim aktima koje Ustanova donosi temeljem zakonskih propisa. Temeljem Zakona o zaštiti prirode iz 1994. godine, sve županije u Republici Hrvatskoj , koje su imale na svom području dijelove prirode upisane u Upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti morale su osnovati Javne ustanove koje će upravljati tim zaštićenim područjima.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće u skladu sa zakonom. Prema odlukama Upravnog vijeća Ustanove poslovanje vodi ravnatelj i to zajedno sa predstavničkim tijelima županije uzajamno koordiniraju sveukupni rad u okviru zaštite prirode na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Sukladno članku 11. Odluke o osnivanju te članka 12. Statuta, djelatnost Ustanove financira se iz sredstava županijskog proračuna osiguranih za tu namjenu, sredstva koja Ustanova ostvari svojim poslovanjem, te iz drugih zakonom predviđenih izvora.

Osnovna djelatnost Javne ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti iz nadležnosti Županije.

Zadaće ustanove su:

 • Prati proučava stanje zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti iz nadležnosti Bjelovarsko-bilogorske županije, te vodi evidencije o njima i njihovom stanju.
 • Temeljem stručnih elaborata priprema i nadležnim tijelima Županije predlaže akte o proglašenju zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti.
 • Priprema i predlaže nadležnim tijelima mjere zaštite.
 • Pred nadležnim inspekcijskim tijelima pokreće postupke nadzora i poduzimanja mjera.
 • Brine o organizaciji pravilnog održavanja zaštite.
 • Pruža stručnu pomoć vlasnicima i korisnicima zaštićenih područja.
 • Priprema, organizira i provodi aktivnosti promicanja zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti kao prirodne baštine Županije.

Temeljni propisi iz područja zaštite prirode

 • Zakon o zaštiti prirode Narodne novine 80/2013
 • Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske Narodne novine 143/2008

Opći akti iz područja zaštite prirode

 • Uredba o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode Narodne novine 126/0290/14
 • Pravilnik o izgledu odore glavnog nadzornika i nadzornika Narodne novine 11/07 
 • Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za nadzornika Narodne novine 6/11 
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora/ice zaštite prirode Narodne novine 45/12 
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode Narodne novine 64/14
 • Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj Narodne novine 108/14  
 • Pravilnik o korištenju osobnih automobila, mobilnih telefona, redovitih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije Narodne novine 36/15

Ekološka mreža Natura 2000

 • Uredba o ekološkoj mreži Narodne novine 124/13,105/15
 • Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže Narodne novine 15/14  
 • Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu Narodne novine 146/14

Vrste i staništa

 • Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama Narodne novine 94/13 
 • Pravilnik o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama Narodne novine 84/9679/02 
 • Pravilnik o zaštiti kopnenih puževa (Gastropoda terrestria) Narodne novine 29/99(prestao važiti čl.2.)
 • Pravilnik o zaštiti vodozemaca (Amphibia) Narodne novine 80/99(prestao važiti čl.2.)
 • Pravilnik o zaštiti gljiva (Fungi) Narodne novine 34/02(prestao važiti čl.4.)
 • Pravilnik o prijelazima za divlje životinje Narodne novine 5/07 
 • Pravilnik o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti Narodne novine 35/08 
 • Pravilnik o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa Narodne novine 154/08 
 • Pravilnik o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu Narodne novine 70/09 
 • Pravilnik o postupku sprječavanja i nadoknade štete od životinja strogo zaštićenih divljih svojti Narodne novine 158/09 
 • Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama Narodne novine 144/13
 • Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže Narodne novine 15/14
 • Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima  Narodne novine 88/14
 • Odluka o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno Narodne novine 17/15

Genetska raznolikost

 • Zakon o genetski modificiranim organizmima Narodne novine 70/2005137/200928/201347/2014
 • Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama Narodne novine 81/2013
 • Pravilnik o procjeni rizika za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš Narodne novine 136/2006
 • Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš Narodne novine 5/2007
 • Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš Narodne novine 64/2007

Direktive i uredbe Europske unije iz područja zaštite prirode

Međunarodni ugovori iz područja zaštite prirode

 • Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, (NN-Međunarodni ugovori 12/93).

Usvojena: PARIZ, 1972. Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991.

 • Konvencija o močvarama koje su od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica, (NN-Međunarodni ugovori 12/93).

Usvojena: RAMSAR, 1971. Republika Hrvatska stranka Konvencije na temelju notifikacije o sukcesiji od 8. listopada 1991. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 8. listopada 1991.

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznolikosti, (NN-Međunarodni ugovori 6/96).

Usvojena: RIO DE JANEIRO, 1992. Stupila na snagu: 29. prosinca 1993. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. listopada 1996.

 • Zakon o potvrđivanju Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti, (NN-Međunarodni ugovori 7/02).

Usvojen: MONTREAL, 2000. Stupio na snagu: 11. rujna 2003. Republika Hrvatska potpisala Protokol u New Yorku 2000. godine. Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 11. rujna 2003. (NN-Međunarodni ugovori 13/03).

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), (NN-Međunarodni ugovori 12/99).

Usvojena: WASHINGTON, 1973. Stupila na snagu: 1. srpnja 1975. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 12. lipnja 2000. (NN-Međunarodni ugovori 5/00).

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojena: BERN, 1979. Stupila na snagu: 1. lipnja 1982. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. studenog 2000. (NN-Međunarodni ugovori 11/00).

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bonnska konvencija), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojena: BONN, 1979. Stupila na snagu: 1. prosinca 1983. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1.listopada 2000.

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojen: BONN, 1996. Stupio na snagu: 1. studenog 1999. Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. rujna 2000.

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti šišimiša u Europi (EUROBATS), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojen: LONDON, 1991. Stupio na snagu: 16. siječnja 1994. Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 7. rujna 2000.

 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zaštiti kitova (Cetacea) u Crnom moru, Sredozemnom moru i susjednom atlantskom području (ACCOBAMS), (NN-Međunarodni ugovori 6/00).

Usvojen: MONACO, 1996. Stupio na snagu: 1. lipnja 2001. Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 1. lipnja 2001. (NN-Međunarodni ugovori 10/01).

 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima, (NN-Međunarodni ugovori 12/02).

Usvojena: FIRENZE, 2000. Stupila na snagu (i u odnosu na Republiku Hrvatsku): 1. ožujka 2004. (NN-Međunarodni ugovori 11/04). Republika Hrvatska potpisala Konvenciju u Firenci 2000.

 • Zakon o potvrđivanju Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u okolišu, (NN-Međunarodni ugovori 1/07).

Usvojena: AARHUS, 1998. Stupila na snagu: 30. listopad 2001. Stupila na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 25. lipnja 2007. (NN-Međunarodni ugovori 7/08).

 • Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije za regulaciju kitolova, (NN-Međunarodni ugovori 6/06).

Usvojena: WASHINGTON, 1946. Međunarodna konvencija za regulaciju kitolova i Protokol uz Međunarodnu konvenciju za regulaciju kitolova stupili su na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 10. siječnja 2007. (NN-Međunarodni ugovori 2/07).

 • Zakon o potvrđivanju Protokola o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznolikosti u Sredozemlju, (NN-Međunarodni ugovori 11/01).

Usvojen: BARCELONA, 1995. Stupio na snagu: 12. prosinca 1999. Stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku: 12. svibnja 2002. (NN-Međunarodni ugovori 11/04).

 • Sporazum o razumjevanju u vezi s mjerama zaštite tankokljunog pozviždaća (Numenius tenuirostris). Potpisan: 1994.
 • Sporazum o razumjevanju o zaštiti i gospodarenju srednjoeuropskom populacijom velike droplje (Otis Tarda). Potpisan: 2002.

Podaci o ustanovi

Naziv: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
Skraćeni naziv: JAVNA USTANOVA PRIRODA BBŽ
Adresa: Milana Novačića 13
43240 Čazma
tel / fax: 043 / 227 – 088
e-mail: info@zastita-prirode-bbz.hr
Trgovački sud u Bjelovaru.
MBS: 010072126
OIB: 48429209642
žiro-račun: Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR8023400091110686813