O ustanovi

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 130.stavka 3.Zakona o zaštiti prirode ( „Narodne novine“ br.80/13), članka 12.stavka 3. Zakona o ustanovama ( „Narodne novine“ br.76/93,29/97,47/99 i 35/08 ) i članka 17. Statuta Bjelovarsko bilogorske županije ( „Županijski glasnik“ br.10-13- pročišćeni tekst), Županijska skupština Bjelovarsko bilogorske županije na 15. sjednici održanoj dana 20. lipnja 2016. godine donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko bilogorske županije po kojoj se prema članku 1. mijenja naziv Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko bilogorske županije te novi naziv glasi: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE i uvodi se skraćeni naziv ustanove: JAVNA USTANOVA PRIRODA BBŽ.

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Područja

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Bjelovarsko-bilogorske županije osnovana je prema odredbama članka 72. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj: 70/05), članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97 i 47/99), članka 35. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 12. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije na 18. sjednici održanoj 31.03.2008. godine. Odlukom o osnivanju registrirana je pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru, kao neprofitna organizacija u vlasništvu osnivača. Djelatnosti Ustanove regulirana je zakonskim propisima, Odlukom o osnivanju, Statutom Ustanove, te ostalim aktima koje Ustanova donosi temeljem zakonskih propisa. Temeljem Zakona o zaštiti prirode iz 1994. godine, sve županije u Republici Hrvatskoj , koje su imale na svom području dijelove prirode upisane u Upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti morale su osnovati Javne ustanove koje će upravljati tim zaštićenim područjima.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće u skladu sa zakonom. Prema odlukama Upravnog vijeća Ustanove poslovanje vodi ravnatelj i to zajedno sa predstavničkim tijelima županije uzajamno koordiniraju sveukupni rad u okviru zaštite prirode na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Sukladno članku 11. Odluke o osnivanju te članka 12. Statuta, djelatnost Ustanove financira se iz sredstava županijskog proračuna osiguranih za tu namjenu, sredstva koja Ustanova ostvari svojim poslovanjem, te iz drugih zakonom predviđenih izvora.

Osnovna djelatnost Javne ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti iz nadležnosti Županije.

Zadaće ustanove su:

  • Prati proučava stanje zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti iz nadležnosti Bjelovarsko-bilogorske županije, te vodi evidencije o njima i njihovom stanju.
  • Temeljem stručnih elaborata priprema i nadležnim tijelima Županije predlaže akte o proglašenju zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti.
  • Priprema i predlaže nadležnim tijelima mjere zaštite.
  • Pred nadležnim inspekcijskim tijelima pokreće postupke nadzora i poduzimanja mjera.
  • Brine o organizaciji pravilnog održavanja zaštite.
  • Pruža stručnu pomoć vlasnicima i korisnicima zaštićenih područja.
  • Priprema, organizira i provodi aktivnosti promicanja zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti kao prirodne baštine Županije.

Podaci o ustanovi

Naziv: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
Skraćeni naziv: JAVNA USTANOVA PRIRODA BBŽ
Adresa: TRG ČAZMANSKOG KAPTOLA 6
43240 ČAZMA
tel / fax: 043 / 227 – 088
e-mail: info@zastita-prirode-bbz.hr
Trgovački sud u Bjelovaru.
MBS: 010072126
OIB: 48429209642
žiro-račun: Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR8023400091110686813