Livade uz potok Injaticu HR2001220 pripadaju ekološkoj mreži Natura 2000 na kojima obitava kritično ugrožena vrsta leptira, močvarni plavac (Maculinea alcon) čiji životni ciklus te ujedno i opstanak ovisi o biljci plućnoj sirištari (Gentiana pneumonanthe L.).U skladu s Gospodarskim planom i smjernicama za održavanje staništa u povoljnom stanju za ove dvije vrste izvršena je košnja livada  15. listopada 2022.  što će pridonijeti boljem stanju ovih livada i zaštiti navedenih vrsta. Košnja je financirana iz mjere 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Više o projektu na :  https://www.zastita-prirode-bbz.hr/2020/07/27/ocuvanje-stanista-hr2001220-livade-uz-potok-injaticu/