Povjerenstvo za utvrđivanje prava naknade vlasnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijele rode prema projektu „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ u 2022. godini na području Bjelovarsko-bilogorske županije, utvrdilo je pravo na naknadu za 20 gnijezda.

Naknada je isplaćena 13. listopada 2022. godine vlasnicima objekta sa gnijezdom bijele rode u iznosu od 700,00 kuna po gnijezdu. Trošak naknade na području Bjelovarsko-bilogorske županije je financiran zajedničkim projektom „Zaštita i očuvanje bijele rode“ u kojem sudjeluje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije u udjelu financiranja 50 % x 50 %.

Više o projektu : https://www.zastita-prirode-bbz.hr/2020/07/27/zastita-i-ocuvanje-bijele-rode/

Podsjetimo : Javna ustanova Priroda BBŽ provela je monitoring bijele rode ( Ciconia ciconia L.) na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu u periodu od 20 do 24. lipnja 2022. godine. Monitoring je obuhvatio 130 naselja sa 307 adresa, a sve lokacije su zabilježene prema monitoring protokolu za bijelu rodu i izrađene je fotodokumentacija. Utvrđeno je postojanje 240 gnijezda bijele rode na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Gnijezda su smještena na električnim stupovima ( 213 ), krovovima (20), dimnjacima ( 6 ) i stablu (1).