Očuvanje staništa ekološke mreže HR2001220 Livade uz potok Injaticu

Područje ekološke mreže HR2001220 Livade uz potok Injaticu ( POVS ) je područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže ( „Narodne novine“ broj 80/2019 ). , a preklapa se sa HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje ( POP ) područjem očuvanja značajno za ptice.

Područje ekološke mreže HR2001220 Livade uz potok Injaticu ( POVS ) je smješteno u cijelosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji na području Grada Grubišnog Polja, a značajno je za očuvanje stanišnog tipa  livade-nizinske košanice ( Alopecurus pratensis L. i Sanguisorba officinalis L.,6510 ) i  očuvanje danjeg leptira  kiselčinog vatrenog plavca (Lycaena dispar).

Osim danjeg leptira koji je cilj očuvanja na ovom području je 2007. godine, tek drugi puta u Republici Hrvatskoj, zabilježen nalaz vrste danjeg leptira močvarnog plavca (Phengaris alcon alocn L.). Vrstu je otkrio dr.sc. Antun Delić iz Grubišnog Polja ,a potvrdila i zabilježila dr.sc. Mihoci sa suradnicima. Prvi objavljeni nalaz vrste u Republici Hrvatskoj je bio na lokalitetu Vrelo Koreničko ( NP Plitvička jezera , Šašić 2004 ), a sa sigurnošću je do sada utvrđen još samo na području ekološke mreže Livade uz Bednju i u blizini Novog Zvečeva ( PP Papuk ) , Katušić.

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ( „Narodne novine“ 39/2013 i 28/2015 ) prema kojem kao je znanstveno-nastavna institucijama Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske dobila na korištenje poljoprivredno zemljište 2016. godine na području ekološke mreže HR2001220 Livade uz potok Injaticu ( POVS ).

Projektom se nastoji poboljšati i održati stanje travnjaka u povoljnom stanju za razvoj ovih strogo zaštićenih vrsta, utvrditi stanje populacije danjeg leptira močvarnog plavca (Phengaris alcon alocn L.) i biljke braniteljice plućne sirištare (Gentiana pneumonanthe L.), za koje je  zbog osjetljivog životnog ciklusa ključan termin i način košnje.  Pravovremenim i odgovarajućim režimom košnje livade površine 1,61 ha Javna ustanova održava u povoljnom stanju, što je doprinijelo obnovi livade košanice i povećanju broja jedinki biljke plućne sirištare, a samim time i čuvaju se prirodne vrijednosti tog područja.

Održavanje poljoprivredne površine Javna ustanova provodi financijskim sredstvima dobivenim iz potpore putem Mjere 10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira, mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, mjera 10 Poljoprivreda okoliš i klimatske promjene, koja je raspisana za područje očuvanja ugroženih leptira na području Republike Hrvatske. Mjera za zaštitu leptira se provodi na samo četiri područja u Republici Hrvatskoj gdje je zabilježeno postojanje ovog leptira : Nacionalni park Plitvička jezera, Park prirode Papuk, Livade uz potok Injaticu i Livade uz Bednju, što dodatno ukazuje na važnost očuvanja ove kritično ugrožene vrste koji je po nacionalnoj kategoriji ugroženosti kritično ugrožena vrsta, te se nalazi u Crvenoj knjizi danjih leptira Republike Hrvatske.