Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije je kroz projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ ( više o projektu na : https://www.zastita-prirode-bbz.hr/2020/09/08/1085/ ) u procesu izrade Plana upravljanja za livade na području ekološke mreže Bjelovarsko-bilogorske županije. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost u kohezija 2014.-2020. u okviru specifičnog cilja „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću“.

Plan upravljanja područjima ekološke mreže uz rijeku Ilovu obuhvaća tri područja ekološke mreže,  područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove : HR2001220 Livade uz potok Injaticu,  HR2001224 Malodapčevačke livad i  HR2001285 Gornja Garešnica.

Plan upravljanja donosi se za razdoblje od 10 godine, a načela učinkovitog upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 temelje se na uključivanju svih dionika područja. Sudjelovanje dionika podrazumijeva mogućnost da oni koji su izravno ili neizravno povezani s planom upravljanja mogu pridonijeti razvoju plana svojim stavovima, znanjem, iskustvom ili idejama.

Prva dionička radionica za livade ekološke mreže Bjelovarsko-bilogorske županije održana je 26.11.2021.  u Garešnici. Na radionicu su se odazvali dionici iz različitih sektora i svojim aktivnim sudjelovanjem u radionici pridonijeli su izradi početnih faza izrade plana kroz analizu stanja područja.