Države članice Europske unije obavezne su na svom teritoriju uspostaviti ekološku mrežu Natura 2000 koju čine područja važna za očuvanje ptica ( POP ) te područja važna za očuvanje ugroženih stanišnih tipova i vrsta ( POVS ) navedenih na dodacima direktive o pticama i direktive o staništima.

Ekološka mreža Republike Hrvatske obuhvaća 38 POP i 741 POVS područja ( oko 37 % kopnenog teritorija i 15 % obalnog mora ). Tim se udjelom ekološke mreže Hrvatska svrstala u sam vrh Europske unije.

Projektom „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ (KK.06.5.2.03) ostvariti će se preduvjeti navedeni u Direktivi o staništima prema rokovima određenim u Direktivi, odnosno definiranje potrebnih mjera očuvanja i određivanje posebnih područja očuvanja temeljem članka 56. Zakona o zaštiti prirode („ Narodne novine“,  broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

Cilj projekta je razvoj upravljačkog okvira za ekološku mrežu Natura 2000. Projektom je predviđena izrada planova upravljanja za najmanje četrdeset posto područja ekološke mreže Republike Hrvatske i izrada programa zaštite šuma zbog učinkovitijeg upravljanja šumskim ekosustavima i praćenje učinkovitosti mjera očuvanja slatkovodnih sustava.

Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja  u partnerstvu sa Zavodom za zaštitu okoliša i prirode, dok su Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima pridruženi partner na predmetnom Projektu imajući u vidu zakonsku obavezu upravljanja područjima ekološke mreže.  Predviđeno trajanje projekta je do 31. prosinca 2022. godine, a financijska vrijednost projekta je 186.497.150,36 kuna .

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije prema Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima Javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/2019) na svom području ima sedamnaest Natura 2000 područja ( tri područja očuvanja značajna za ptice i četrnaest područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove.