Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije su kroz projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ ( više o projektu na : https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-zastitu-prirode-1180/ekoloska-mreza-natura-2000/projekt-razvoj-okvira-za-upravljanje-ekoloskom-mrezom-natura-2000/5990  ) u procesu izrade Plana upravljanja područjem ekološke mreže HR2001330 Pakra i Bijela. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost u kohezija 2014.-2020. u okviru specifičnog cilja „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću“.

Plan upravljanja obuhvaća područje ekološke mreže HR2001330 Pakra i Bijela , područje očuvanja značajno za  vrste i stanišne tipove. Plan upravljanja donosi se za razdoblje od 10 godine, a načela učinkovitog upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 temelje se na uključivanju svih dionika područja. Sudjelovanje dionika podrazumijeva mogućnost da oni koji su izravno ili neizravno povezani s planom upravljanja mogu pridonijeti razvoju plana svojim stavovima, znanjem, iskustvom ili idejama.

Prva dionička radionica za područja ekološke mreže HR2001330 Pakra i Bijela je održana 29. studenog 2021. godine u Garešnici. Na radionicu su se odazvali dionici iz različitih sektora i svojim aktivnim sudjelovanjem u radionici pridonijeli su izradi početnih faza izrade plana kroz analizu stanja područja.