Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije su kroz projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ (više o projektu na : https://www.zastita-prirode-bbz.hr/2020/09/08/1085/) u procesu izrade Plana upravljanja područjima ekološke mreže i zaštićenim područjem uz rijeku Česmu. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost u kohezija 2014.-2020. u okviru specifičnog cilja „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću“.

Plan upravljanja područjima ekološke mreže uz rijeku Česmu obuhvaća šest područja ekološke mreže, točnije  pet područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove ( HR2001323 Česma-šume, HR2001243 Rijeka Česma, HR2000441 Ribnjaci Narta, HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica, HR2001327 Ribnjak Dubrava ) i jedno područje očuvanja značajno za ptice ( HR1000009 Ribnjaci uz Česmu ). Plan upravljanja obuhvaća i jedno zaštićeno područje – Posebni rezervat šumske vegetacije Česma.

Plan upravljanja donosi se za razdoblje od 10 godine, a načela učinkovitog upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 temelje se na uključivanju svih dionika područja. Sudjelovanje dionika podrazumijeva mogućnost da oni koji su izravno ili neizravno povezani s planom upravljanja mogu pridonijeti razvoju plana svojim stavovima, znanjem, iskustvom ili idejama.

Prva dionička radionica za područja ekološke mreže i zaštićeno područje uz Česmu je održana 08. studenog 2021.g. u Čazmi. Na radionicu su se odazvali dionici iz različitih sektora i svojim aktivnim sudjelovanjem u radionici pridonijeli su izradi početnih faza izrade plana kroz analizu stanja područja.

   

     

 

Foto : JU Priroda BBŽ