Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije su kroz projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u procesu izrade Plana upravljanja područjima ekološke mreže i zaštićenim područjem uz rijeku Česmu (više o projektu na :  https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-zastitu-prirode-1180/ekoloska-mreza-natura-2000/projekt-razvoj-okvira-za-upravljanje-ekoloskom-mrezom-natura-2000/5990 ) .

Plan upravljanja područjima ekološke mreže uz rijeku Česmu obuhvaća šest područja ekološke mreže, točnije  pet područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove ( HR2001323 Česma-šume, HR2001243 Rijeka Česma, HR2000441 Ribnjaci Narta, HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica, HR2001327 Ribnjak Dubrava ) i jedno područje očuvanja značajno za ptice ( HR1000009 Ribnjaci uz Česmu ). Plan upravljanja obuhvaća i jedno zaštićeno područje – Posebni rezervat šumske vegetacije Česma.

Plan upravljanja donosi se za razdoblje od 10 godine, a načela učinkovitog upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 temelje se na uključivanju svih dionika područja. Sudjelovanje dionika podrazumijeva mogućnost da oni koji su izravno ili neizravno povezani s planom upravljanja mogu pridonijeti razvoju plana svojim stavovima, znanjem, iskustvom ili idejama.

Treća dionička radionica za područja ekološke mreže uz Česmu je održana 12. srpnja 2022.godine  u Čazmi. Na radionicu su se odazvali dionici iz različitih sektora i svojim aktivnim sudjelovanjem na radionici pridonijeli su izradi plana kroz dopunu i reviziju aktivnosti prema predloženim temama i podtemama plana. Treća dionička radionica je zadnja radionica prije javnog uvida kada će na predstavljanju prijedloga plana upravljanja dionici imati prilike još jednom iznijeti svoje mišljenje i prijedloge prije konačnog donošenja ovog plana upravljanja. Plan upravljanja donose upravna vijeća svake uključene ustanove, a plan postaje važeći dobivanjem suglasnosti nadležnog Ministarstva.