Javna ustanova Priroda BBŽ provela je monitoring bijele rode ( Ciconia ciconia L.) na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2022. godinu u periodu od 20 do 24. lipnja 2022. godine. Monitoring je obuhvatio 130 naselja sa 307 adresa, a sve lokacije su zabilježene prema monitoring protokolu za bijelu rodu i izrađene je fotodokumentacija. Utvrđeno je postojanje 240 gnijezda bijele rode na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Gnijezda su smještena na električnim stupovima ( 213 ), krovovima (20), dimnjacima ( 6 ) i stablu (1). U 2022. godini je zabilježeno na osam električnih stupova početak gradnje novih gnijezda koje je HEP uvrstio u Godišnji plan aktivnosti za 2022-2023 godinu, što znači da će početkom 2023. godine biti postavljeni metalni nosači za ta gnijezda.

Procjena broja gnijezda sa izleglim ptićima ( procjena iz tla ) je na 170 gnijezda. Uspješno gniježđenje je na 70,83 % postojećih gnijezda s prosjekom od 2,33 ptića po gnijezdu.  Broj mladih ptića bijele rode procijenjen je s tla i za 2022. godinu iznosi 396 ptića. Kako je procjena broja mladih izvršena s tla taj broj može varirati i može biti veći. Ove godine rekorderi sa 4 ptića su 8 gnijezda i  čak 62 gnijezda sa 3 ptića, koliko smo mogli procijeniti sa sigurnošću u trenutku monitoringa sa tla. Rekordna godina po procjeni broja izleglih ptića od kada Javna ustanova vrši monitoring je 2017. godina kada je procijenjeno izleglih 472 mladih ptića, dok je 2019. bilo najmanji procijenjeni broj  od samo 168 ptića.

Populacija bijele rode u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji je stabilna iako je vidljivo je da se smještaj gnijezda na električnim stupovima  svake godine povećava u odnosu na broj gnijezda na objektima.

Top pet mjesta Bjelovarsko-bilogorske županije sa najvećim brojem gnijezda u 2022. godini :

  1. Ivanovo Selo – 17 gnijezda
  2. Siščani – 14 gnijezda
  3. Veliki Zdenci – 8 gnijezda
  4. Galovac – 8 gnijezda
  5. Orlovac Zdenački – 7 gnijezda