Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije su kroz projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ ( više o projektu na :  https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-zastitu-prirode-1180/ekoloska-mreza-natura-2000/projekt-razvoj-okvira-za-upravljanje-ekoloskom-mrezom-natura-2000/5990 ) u procesu izrade Plana upravljanja područjima ekološke mreže i zaštićenim područjem uz rijeku Ilovu. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost u kohezija 2014.-2020. u okviru specifičnog cilja „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću“.

Plan upravljanja područjima ekološke mreže uz rijeku Ilovu obuhvaća pet područja ekološke mreže, točnije  četiri područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove ( HR2001216 Ilova,  HR2000437 Ribnjaci Končanica, HR2001293 Livade kod Grubišnog Polja i HR2000438 Ribnjaci Poljana ) i jedno područje očuvanja značajno za ptice ( HR1000010 Poilovlje s ribnjacima ).

Plan upravljanja donosi se za razdoblje od 10 godine, a načela učinkovitog upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 temelje se na uključivanju svih dionika područja. Sudjelovanje dionika podrazumijeva mogućnost da oni koji su izravno ili neizravno povezani s planom upravljanja mogu pridonijeti razvoju plana svojim stavovima, znanjem, iskustvom ili idejama.

Treća dionička radionica za područja ekološke mreže uz Ilovu je održana 26. svibnja 2022.godine  u Garešnici. Na radionicu su se odazvali dionici iz različitih sektora i svojim aktivnim sudjelovanjem na radionici pridonijeli su izradi plana kroz dopunu i reviziju aktivnosti prema predloženim temama i podtemama plana. Treća dionička radionica je zadnja radionica prije javnog uvida kada će na predstavljanju prijedloga plana upravljanja dionici imati prilike još jednom iznijeti svoje mišljenje i prijedloge prije konačnog donošenja ovog plana upravljanja. Plan upravljanja donose upravna vijeća svake uključene ustanove, a plan postaje važeći dobivanjem suglasnosti nadležnog Ministarstva.