Regionalni park Moslavačka gora je Vlada Republike Hrvatske proglasila Uredbom o proglašenju Regionalnog parka „Moslavačka gora“ zaštićenim  26. lipnja 2011. godine. Regionalni park ima  ukupnu površinu zaštite od 15.111,32 ha, a prostire se na području Bjelovarsko-bilogorske županije (6.909,68 ha) i Sisačko-moslavačke županije ( 8.197,93 ha).

Prostor Regionalnog parka Moslavačka gora karakterizira bogata biološka i geološka raznolikosti, kao i bogatstvo kulturne baštine. Šume zauzimaju 92 % površine RP Moslavačka gora, to je bogat šumski prostor u kojem dominiraju bukove šume i šume hrasta kitnjaka. Zadnjim florističkim istraživanjem  utvrđeno je 242 biljne vrste  od kojih je 14 strogo zaštićenih vrsta u koje se ubraja čak 8 vrsta samoniklih orhideja. Vrstu orhideje mirisavi dvolist ( Platanthera bifolia ) u ovim krajevima se naziva i Moslavačka orhideja.

U Hrvatskoj je cijela porodica Orchidaceae strogo zaštićena ( uključujući sve rodove, vrste i  podvrste ove porodice), a broji oko 150 samoniklih vrsta orhideja na teritoriju Hrvatske, čime se  Hrvatska ubraja u sam vrh europskih zemalja po bogatstvu orhidoflore, a čak je 19 vrsta endemično.

Obilaskom terena ovih dana naš glavni čuvar prirode je fotografirao na području kamenoloma Pleterac, RP Moslavačka gora, orhideju mali kaćun (Orchis morio) koja je prvi vjesnik proljeća među orhidejama, a zabilježio je ( zadnjih godina sve češće ) i aktivnosti još jedne strogo zaštićene vrste koja je donedavno bila  regionalno izumrla vrsta, dabar ( Castor fiber L. ). Trenutno neaktivni kamenolom Pleterac uključen je u projekt „Čazma Natura“ , a očito je da se priroda budi i pokazuje sve svoje čari posjetiteljima regionalnog parka.

 

   

Kamenolom Pleterac u RP Moslavačka gora 

 

      

Mali kaćun (Orchis morio), prvi vjesnik proljeća među orhidejama 

 

     

     

Dabrova brana u RP Moslavačka gora

 

Projekt “Čazma Natura”