Javna ustanova treću godinu za redom provodi monitoring vidre (Lutra lutra) na području Bjelovarsko-bilogorske županije, ciljne vrste područja ekološke mreže Natura 2000.  Monitoring se provodi prema Nacionalnom programu za praćenje stanja očuvanosti vrsta u Hrvatskoj (Mišel Jelić ) , program monitoringa za kontinentalnu biogeografsku regiju, standardna metoda ( O’Connor et.al.1977, Jefferies 1980) prema prijedlogu Specijalističke grupe za vidru IUCN/SSC.  Terenskim obilaskom istraženo je 10 kvadranata na području Bilogore i utvrđena prisutnost ove vrste.

Vidra je ugrožena vrsta zbog uništavanja povoljnih staništa, onečišćenja vodotoka i ljudskih djelatnosti poput izgradnja brana, isušivanje močvara, kanaliziranja vodotoka i uklanjanja obalne vegetacije. U Hrvatskoj je vidra neposredno zaštićena kao strogo zaštićena vrsta (Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama „Narodne novine“ br. 144/13, 73/16 ), a posredno prema Zakonu o zaštiti prirode. U Crvenu knjigu sisavaca Hrvatske uvrštena je još 1994. godine, a nalazi se i na popisu ugroženih svojti u europskim razmjerima.