Rijeka Česma sa svojim poplavnim hrastovim šumama i ribnjacima u neposrednoj blizini (Sišćani, Blatnica, Narta, Dubrava) stanište je brojnih ptica močvarica od kojih su mnoge ugrožene i rijetke. Zbog toga je ovo područje HR 1000009 Ribnjaci uz Česmu dio ekološke mreže Natura 2000, kao međunarodno važno područje za ptice. Ovo područje važno je i za očuvanje brojnih vrsta i stanišnih tipova Republike Hrvatske. O kolikom bogatstvu biljnih i životinjskih vrsta na malom području se radi pokušat ćemo približiti detaljnijim podacima o svakom području.

Želeći jedan i jedinstveni dokument koji bi osigurao i doprinio zaštiti ovog područja i njegovih vrsta izrađen je i donesen 2023. godine Plan upravljanja područjima ekološke mreže Ribnjaci uz Česmu, Česma – šume, Ribnjak Dubrava, Ribnjaci Siščani i Blatnica, Ribnjaci Narta i Rijeka Česma te Posebnim rezervatom šumske vegetacije Česma (PU 047). To je strateški dokument Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije i Javne ustanove “Zeleni prsten” Zagrebačke županije kojim se utvrđuje stanje ekološke mreže, ciljevi, aktivnosti i pokazatelji provedbe plana. Plan upravljanja obuhvaća 6 područja ekološke mreže : pet posebnih područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (PPOVS) – HR2001323 Česma – šume, HR2001327 Ribnjak Dubrava, HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica, HR2000441 Ribnjaci Narta, HR2001243 Rijeka Česma, i jedno područje očuvanja značajno za ptice (POP) – HR1000009 Ribnjaci uz Česmu.

Područje ekološke mreže HR1000009 Ribnjaci uz Česmu, ukupne površine 23.173,33 ha, obuhvaća kompleks od četiri šaranska ribnjaka Narta, Siščani, Blatnica i Dubrava) duž rijeke Česme ,te se preklapa s istoimenim područjima EM (HR2000441 Ribnjaci Narta, HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica te HR2001327 Ribnjak Dubrava), kao i s područjem HR2001323 Česma – šume te manjim dijelom s područjem HR2001243 Rijeka Česma. Područje je očuvanja značajno za ptice (POP), od kojih je 19 gnjezdarica, a prema udjelu u nacionalnim gnijezdećim populacijama najznačajnije vrste su čaplja danguba (Ardea purpurea) s 12,5 %, patka njorka (Aythya nyroca) s 8 % i štekavac (Haliaeetus albicilla) sa 7,3 % nacionalne gnijezdeće populacije .  Ovo područje EM je nizinsko poplavno područje rijeke Česme i njezinih pritoka. Važno je kao gnjezdilište, hranilište, odmorište i zimovalište ptica, a čine ga brojni ribnjaci, poplavne hrastove šume, vlažne livade i mozaični krajolici. Ukupan broj ciljnih vrsta ptica na ovom području EM je 53.

Područje ekološke mreže Natura 2000 – HR2001323 Česma – šume je posebno područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (PPOVS) na kojem je utvrđen jedan ciljni stanišni tip – Subatlantske i srednjoeuropske hrastove i hrastovo-grabove šume Carpinion betuli ( 9160).

Područje ekološke mreže Natura 2000 – HR2001327 Ribnjak Dubrava je posebno područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (PPOVS), površine 342,89 ha, na kojem su utvrđene četiri ciljne vrste :  veliki tresetar (Leucorrhinia pectoralis ),  crveni mukač (Bombina bombina ), žuti mukač (Bombina variegata) i vidra (Lutra lutra).

Ribnjak i okolne vlažne livade koje su sastavni dio mozaičnog krajolika također su važno gnjezdilište i hranilište ptica vodenih staništa.

Područje ekološke mreže Natura 2000 – HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica  je posebno područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (PPOVS). Ovi se ribnjaci prostiru na površini od 732,11 ha . Radi se o šaranskim ribnjacima s dobro razvijenom plutajućom i emergentnom vegetacijom, okruženima šumama hrasta lužnjaka, vlažnim livadama i mozaičnim krajolicima koji su ranije također bili dio poplavne nizine rijeke Česme . Isušivanjem poplavne nizine i regulacijom rijeke nastali su ribnjaci koji su povezani s rijekom. Glavni izvor napajanja su im oborinske vode, kanali Vagovina i Batinovac te potok Šokot. Na ovom su području utvrđene četiri ciljne vrste :  veliki tresetar  (Leucorrhinia pectoralis ),  crveni mukač (Bombina bombina ), žuti mukač (Bombina variegata) i vidra (Lutra lutra)  te jedan ciljni stanišni tip – Amfibijska staništa Isoëto-Nanojuncetea (3130).

Područje ekološke mreže Natura 2000 – HR2000441 Ribnjaci Narta je posebno područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (PPOVS) koje se prostire na površini od 648,43 ha. Ribnjaci su položeni uz tok rijeke Česme, a na njima je gusta populacija ciljne biljne vrste četverolisne raznorotke (Marsilea quadrifolia L.). Ranije se na ovom području nalazila močvarna poplavna nizina rijeke Česme, a regulacijom i isušivanjem iste nastali su ribnjaci Narta. Na ribnjacima Narta utvrđen je jedan ciljni stanišni tip – Amfibijska staništa Isoëto-Nanojuncetea (3130) te četiri ciljne vrste: veliki tresetar (Leucorrhinia pectoralis ),  crveni mukač (Bombina bombina ),  četverolisna raznorotka (Marsilea quadrifolia L.) i vidra (Lutra lutra).

Područje ekološke mreže Natura 2000 – HR2001243 Rijeka Česma je posebno područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (PPOVS) koje se prostire na površini od 102,77 ha i na kojem je utvrđeno pet ciljnih vrsta : obična lisanka (Unio crassus), bolen (Aspius (Leuciscus) aspius), obični vijun (Cobitis elongatoides), dabar (Castor fibeer) i vidra (Lutra Lutra). Rijeka Česma duga je 123 km, a nastaje spajanjem dvaju potoka, Grđevice i Barne, u blizini sela Pavlovac u općini Veliki Grđevac na južnom dijelu Bilogore i lijevi je pritok rijeke Lonje.