Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije provodi projekt pod nazivom „Borba s odmetnicima prirode“ na temelju Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno sudjelovanje u financiranju projekta „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta“ (JP ZO 5/2022) objavljenom 22. travnja 2022. godine sa financiranjem od 100% prihvatljivih troškova projekta. Predmet poziva je iskorijeniti i/ili doprinijeti kontroli populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta s Unijinog popisa na određenim područjima/lokacijama koja su definirana uzevši u obzir razinu ugroženosti pojedinih strogo zaštićenih vrsta te područja ekološke mreže od strane invazivnih stranih vrsta te neophodnu žurnost djelovanja.

Sprječavanje unošenja, širenja i upravljanja invazivnim stranim vrstama koje izazivaju zabrinutost Europskoj uniji, propisana je zakonodavstvom Republike Hrvatske odnosno Zakonom o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanje njima („Narodne novine“ br.15/18 i 14/19 ), gdje je utvrđen okvir za provedbu odredbi Uredbe br.1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. godine o sprječavanju i upravljanju unošenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317,4.11.2014).Cilj propisanih zakonodavnih odredbi je sprečavanje ili ublažavanje štetnih utjecaja stranih vrsta na bioraznolikost, usluge ekosustava i/ili zdravlje ljudi, uzimajući u obzir i moguće štetne utjecaje na gospodarstvo kao pogoršavajući čimbenik.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije projektom „Borba s odmetnicima prirode“ sudjeluje u iskorjenjivanju i kontroli daljnjeg širenja invazivnih stranih vrsta sa Unijinog popisa na području Bjelovarsko-bilogorske županije : biljke plutajuća mekčina ( Ludwigia peploides ) i crvenouhe kornjače ( Trachemys cripta ) koja je za sada zabilježena na tri lokacije na području Bjelovarsko-bilogorske županije..

Projekt „Borba s odmetnicima prirode“ je potpisom Ugovora o neposrednom sudjelovanja Fonda u financiranju projekta kontrole populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta – Borba sa odmetnicima prirode započeo 10. siječnja 2023. godine i traje do 30. lipnja 2026. godine. Vrijednost projekta je  1.766.116,66 kuna što čini  sto posto procijenjenih i Fondu opravdanih troškova projekta.

Plutajuća vodena mekčina ( Ludwigia peploides ) je strana invazivna vrsta koja svojim rastom ima negativan učinak na zavičajnu vodenu vegetaciju tako što potiskuje njen rast, mijenja kemijska svojstva okoliša (snižava pH vode i razinu otopljenog kisika), smanjuje brzinu strujanja vode ili onemogućuje njeno protjecanje, što na kraju uzrokuje prekomjerno nakupljanje sedimenta i zatrpavanje vodenih površina. Osim toga vrlo se lako širi, fragmenti biljke imaju adventivno korijenje pa je mali djelić biljke dovoljan za daljnje širenje i stvaranje gustih populacija. Vrsta je u Hrvatskoj trenutno zabilježena na rijekama Ilovi i Česmi u blizini mjesta Kaniška Iva, Garešnica, Sišćani i Obedišće. Budući da je prisutna na ograničenom području, plutajuća vodena mekčina je u Hrvatskoj u ranoj fazi invazije. Ovim projektom planira se mehaničko uklanjanje biljke, zbrinjavanje biljnih ostataka i odvoz do mjesta uništenja, te praćenje lokacija zahvaćenih ovom vrstom.

Crvenouha kornjača (Trachemys cripta) je strana invazivna vrsta koja ugrožava opstanak zavičajne autohtone vrste,  barske kornjače (Emys orbicularis) pa je ovim projektom predviđeno utvrđivanje brojnosti populacije pomoću transekata, uklanjanje odnosno izlov jedinki sa umjetno postavljenih sunčališta, zbrinjavanje izlovljenih jedinki te praćenje evidentiranih lokacija.   

Više o invazivnim stranim vrstama :

https://invazivnevrste.haop.hr/

Digitalni letak-invazivne strane vrste-kornjača Trachemys scripta