Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije su kroz projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u procesu izrade Plana upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 i zaštićenim područjima – Grupa 2; izrada planova upravljanja iz skupine 2 (više o projektu na :  https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-zastitu-prirode-1180/ekoloska-mreza-natura-2000/projekt-razvoj-okvira-za-upravljanje-ekoloskom-mrezom-natura-2000/5990 ) .

Plan upravljanja područjem ekološke mreže HR2001330 Pakra i Bijela, područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove, donosi se za razdoblje od deset godina. Načela učinkovitog upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 temelje se na uključivanju svih dionika područja. Sudjelovanje dionika podrazumijeva mogućnost da oni koji su izravno ili neizravno povezani s planom upravljanja mogu pridonijeti razvoju plana svojim stavovima, znanjem, iskustvom ili idejama.

Druga dionička radionica za područja ekološke mreže Pakra i Bijela održana je 20. listopada 2022. godine u Garešnici. Na radionicu su se odazvali dionici iz različitih sektora i svojim aktivnim sudjelovanjem na radionici pridonijeli su izradi plana kroz predlaganje aktivnosti prema predloženim temama i podtemama plana.