1. 09. 2020. Košnja livada uz potok Injaticu

U sklopu projekta „ Očuvanje staništa danjeg leptira močvarnog plavca (Phengaris alcon alcon L.)“ koji se provodi na području ekološke mreže HR2001220 Livade uz potok Injaticu na području grada Grubišnog Polja, Javna ustanova Priroda BBŽ je izvršila košnju livada na kojima obitava kritično ugrožena vrsta leptira, močvarni plavac (Maculinea alcon) čiji opstanak ovisi o biljci plućnoj sirištari (Gentiana pneumonanthe L.). Zbog osjetljivog životnog ciklusa leptira močvarnog plavca (Maculinea alcon)  važan je termin i način košnje ovih livada pa se zato ona obavlja nakon 15. rujna što pridonosi boljem stanju očuvanosti livada košanica i zaštiti ciljanih vrsta očuvanja ekološke mreže.