Javna ustanova Priroda BBŽ provela je monitoring bijele rode ( Ciconia ciconia L.) na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2020. godinu u periodu od 15. do 25. lipnja 2020. godine.

Monitoring je obuhvatio 123 naselja sa 305 adresa, sve lokacije su fotografirane i utvrđeno je postojanje 237 gnijezda bijele rode na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Smještaj postojećih gnijezda su 2020. godini : električni stup – 205, krov – 24, dimnjak – 6, stablo – 1, silos – 1 .

Procjena broja gnijezda sa izleglim ptićima ( procjena iz tla ) je 185 gnijezda. Uspješno gniježđenje je na čak 78 % postojećih gnijezda s prosjekom od 2,31 ptića po gnijezdu.  Broj mladih ptića bijele rode procijenjen je s tla i za 2020. godinu iznosi 428 ptića. Kako je procjena broja mladih izvršena s tla taj broj može varirati i može biti veći. Ove godine rekorderi sa pet ptića su 4 gnijezda, a sa 4 ptića 19 gnijezda.

Iako početak gniježđenja nije izgledao obećavajuće zbog zahlađenja i snijega koji je pao u vrijeme kada su rode nesle jaja, godina je ipak za sada uspješna po broju izleglih roda. Ove godine je duplo više mladih roda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji nego prošle 2019. godine kada je procijenjeni  broj izleglih ptića  iznosio 168. Međutim uzrast mladih roda je nejednolik, tako da su se u nekim gnijezdima za vrijeme monitoringa pripremale za prvi let dok su u nekim gnijezdima  još bile u paperju, što bi mogao biti problem pri selidbi. Iako je populacija bijele rode u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji stabilna vidljivo je da se smještaj gnijezda mijenja tako da je sve više gnijezda je na električnim stupovima, dok se na krovovima objekata taj broj smanjuje.

Top pet mjesta Bjelovarsko-bilogorske županije sa najvećim brojem gnijezda u 2020. godini :

  1. Ivanovo Selo – 18 gnijezda
  2. Siščani – 15 gnijezda
  3. Veliki Zdenci – 10 gnijezda
  4. Galovac – 8 gnijezda
  5. Staro Štefanje – 7 gnijezda

 

foto : JU Priroda BBŽ