Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije  je i ove godine provela monitoring  naše najveće i najpoznatije ptice selice, strogo zaštićene vrste, bijele rode (Ciconia ciconia L.). Djelatnici Javne ustanove obišli su 124 naselja sa 304 poznate adrese evidentiranih proteklih godina  da posjeduju rodino gnijezdo , te je za svako posebno izrađena fotodokumentacija.

Utvrđeno je da na području Bjelovarsko-bilogorske županije 2019. godine postoje 231 gnijezda gdje su na 110 gnijezda uočene  mlade rode koje su izlegle ove godine.

Opažanje broja mladih izvršeno je sa tla tako da je to procijenjeni broj koji može varirati, a procjena broja mladih za 2019. godinu za Bjelovarsko bilogorsku županiju je  168  ptića ( za sada je 2017. godine  zabilježena kao najplodnija godina kada je procjena izleglih ptića bila 472 komada ! ) Broj mladih roda 2019. godine je drastično pao u odnosu na prošle godine jer je u kritičnom periodu kada su se izlegli mladi naglo nastupilo hladno vrijeme.

U idućim godinama nadamo se boljim vremenskim uvjetima i većem broju mladih ptića, a da  nije sve tako crno utvrdili smo i 9 novih gnijezda ove godine !

 

Top pet mjesta sa najvećim brojem gnijezda u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji:

 

  1. Ivanovo Selo – 17 gnijezda
  2. Siščani – 16 gnijezda
  3. Veliki Zdenci – 10 gnijezda
  4. Galovac – 9 gnijezda
  5. Staro Štefanje – 6 gnijezda