Javna ustanova Međimurska priroda organizirala je stručni skup na temu “Turizam promatranja ptica u kontinentalnoj Hrvatskoj” uz podršku Međimurske županije, Parka prirode Lonjsko polje i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije. Cilj skupa je bio povezivanje Ustanova za zaštitu prirode kontinentalne Hrvatske u kojima se birdwatching sve više razvija sa turističkim zajednicama i agencijama. Uz domaćine u izlaganju sudjelovala je i naša Javna ustanova te Javne ustanove Parka prirode Lonjsko polje i Parka prirode Kopački rit, članovi udruge Biom, Zeleni Osijek i WWF Adria, te fotografi Goran Šafarek i Petar Sabol. Predavanja su bila stručna, zanimljiva i prožeta informacijama koje će nam pomoći u daljnjem radu i razvoju turizma promatranja ptica s ciljem razvijanja svijesti o važnosti ptica močvarica i njihovih staništa. Drugi dan organiziran je terenski obilazak rijeke Drave što nas je uvjerilo u bogatstvo ornitofaune Međimurske prirode.