Plan upravljanja područjima ekološke mreže (PU 044) obuhvaća tri područja ekološke mreže: HR2001220 Livade uz potok Injaticu, HR2001224 Malodapčevačke livade i HR2001285 Gornja Garešnica. Ovo su posebna područja značajna su za očuvanje vrsta i stanišnih tipova (PPOVS).

 

Na jugozapadnoj strani područja ekološke mreže  HR2001220 Livade uz potok Injaticu smješten je potok Injatica, a na sjeveroistočnoj strani nalazi se kompleks hrastovih šuma koji ih dijeli od ostalih livada na ovom području. Dominiraju staništa vlažnih, mezofilnih travnjaka, a osim njih prisutne su i listopadne šume te obradive površine. Na ovom području utvrđen je jedan ciljni stanišni tip i jedna ciljna vrsta: Nizinske košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510) i danji leptir kiseličin vatreni plavac (Lycaena dispar).

Ekološka mreža HR2001224 Malodapčevačke livade obuhvaća vlažne, mezofilne travnjake, listopadne šume i obradive površine . Na ovom području utvrđena je jedna ciljna vrsta – danji leptir, kiseličin vatreni plavac (Lycaena dispar).

Područjem ekološke mreže HR2001285 Gornja Garešnica dominiraju obradiva zemljišta, a u manjoj mjeri prisutne su i listopadne šume. Zbog velikog broja potoka značajni su fluvijalni procesi, a zbog brdovitosti područja i padinski procesi. Područje je važno stanište dviju ciljnih vrsta danjih leptira – kiseličinog močvarnog plavca (Lycaena dispar) i močvarne riđe (Euphydryas aurinia), te vrste danju aktivnog noćnog leptira, danja medonjica (Euplagia quadripunctaria).

Močvarna riđa (Euphydryas aurinia)